มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน มาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการ| สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน

สถิติการให้บริการและความพึงพอใจการให้บริการ


คู่มือการศึกษา

ปีการศึกษา 2565

รายละเอียด.
ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2565
ขนาด : 95.7 MB

ปีการศึกษา 2564

รายละเอียด.
ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2564
ขนาด : 45.8 MB

ปีการศึกษา 2563

รายละเอียด.
ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2563
ขนาด : 33.92 MB

ปีการศึกษา 2562

รายละเอียด.
ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2562
ขนาด : 57.19 MB

ปีการศึกษา 2561

รายละเอียด.
ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2561
ขนาด : 60.43 MB

ปีการศึกษา 2560

รายละเอียด.
ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2560
ขนาด : 65.85 MB

ปีการศึกษา 2559

รายละเอียด.
ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2559
ขนาด : 81.19 MB

ปีการศึกษา 2558

รายละเอียด.
ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2558
ขนาด : 64 MB

ปีการศึกษา 2557

รายละเอียด.
ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2557
ขนาด : 47.72 MB

ปีการศึกษา 2556

รายละเอียด.
ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2556
ขนาด : 25.78 MB

ปีการศึกษา 2555

รายละเอียด.
ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2555
ขนาด : 25.2 MB

ปีการศึกษา 2554

รายละเอียด.
ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2554
ขนาด : 24.99 MB
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
2/2 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074-317100 ต่อ 1171