regInfo2019||ระบบสารสนเทศเพื่อบริการข้อมูล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

November 2022, 29

Main Menu

สถิติ นศ.ราชมงคลศรีวิชัย
รายงานสถิตินักศึกษากำลังศึกษาอยู่ นักศึกษาสำเร็จการศึกษา
ค่า FTES
รายงานข้อมูลค่า FTES
ผลการประเมิน
รายงานผลการประมินอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ บรรยากาศทางวิชาการ
ข้อมูล SAR
ข้อมูลสถิตินักศึกษาสำหรับการจัดทำรายงานประเมินคุณภาพหลักสูตร (SAR)
รายงานสรุปผลการเรียนนักศึกษา
รายงานสรุปผลการเรียนนักศึกษา
รายงานสรุปผลการเรียนนักศึกษาแยกตามอาจารย์ผู้สอน
รายงานสรุปผลการเรียนนักศึกษาแยกตามอาจารย์ผู้สอน
ประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ