regInfo2019  >> | Main Menu | ข้อมูล SAR

February 2023, 04

ข้อมูลสถิตินักศึกษาสำหรับการจัดทำรายงานประเมินคุณภาพหลักสูตร (SAR)

  • ข้อมูลนักศึกษา ดาวน์โหลด Excel
  • ข้อมูลการรับนักศึกษาใหม่ ดาวน์โหลด Excel

  • สรุปจำนวน นศ.กำลังศึกษาอยู่

    พื้นที่/ระดับ