regInfo2019  >> | Main Menu | สรุปข้อมูลผลการเรียนนักศึกษาแยกตามอาจารย์ผู้สอน

February 2023, 04

สรุปข้อมูลผลการเรียนนักศึกษาแยกตามอาจารย์ผู้สอน

พื้นที่/ระดับ    ภาคการศึกษา  
ค้นโดย        ข้อมูลที่ต้องการค้น    
ลำดับ    อาจารย์ผู้สอน แสดง EXCEL