regInfo2019  >> | Main Menu | ผลการประเมิน

February 2023, 04

รายงานผลการประเมิน ภาพรวม รายด้าน รายข้อ

ภาค บรรยากาศทางวิชาการ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน
ภาคการศึกษาที่ 1/2561 Excel File Excel File Excel File
ภาคการศึกษาที่ 2/2561 Excel File Excel File Excel File Excel File
ภาคฤดูร้อน/2561 Excel File Excel File Excel File Excel File
ภาคการศึกษาที่ 1/2562 Excel File Excel File Excel File Excel File
ภาคการศึกษาที่ 2/2562 Excel File Excel File Excel File Excel File
ภาคฤดูร้อน/2562 Excel File Excel File Excel File Excel File
ภาคการศึกษาที่ 1/2563 Excel File Excel File Excel File Excel File
ภาคการศึกษาที่ 2/2563 Excel File Excel File Excel File Excel File
ภาคฤดูร้อน/2563 Excel File Excel File Excel File Excel File
ภาคการศึกษาที่ 1/2564 Excel File Excel File Excel File Excel File
ภาคการศึกษาที่ 2/2564 Excel File Excel File Excel File Excel File
ภาคฤดูร้อน/2564 Excel File Excel File Excel File Excel File
ภาคการศึกษาที่ 1/2565 Excel File Excel File Excel File Excel File
ภาคการศึกษาที่ 2/2565
ภาคฤดูร้อน/2565