regInfo2019  >> | Main Menu | ผลการประเมิน

March 2024, 05

รายงานผลการประเมิน ภาพรวม รายด้าน รายข้อ

ภาค อาจารย์ที่ปรึกษา บรรยากาศทางวิชาการ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อาจารย์ผู้สอน
ภาคการศึกษาที่ 1/2561 Excel File Excel File Excel File
ภาคการศึกษาที่ 2/2561 Excel File Excel File Excel File Excel File
ภาคฤดูร้อน/2561 Excel File Excel File Excel File Excel File
ภาคการศึกษาที่ 1/2562 Excel File Excel File Excel File Excel File
ภาคการศึกษาที่ 2/2562 Excel File Excel File Excel File Excel File
ภาคฤดูร้อน/2562 Excel File Excel File Excel File Excel File
ภาคการศึกษาที่ 1/2563 Excel File Excel File Excel File Excel File
ภาคการศึกษาที่ 2/2563 Excel File Excel File Excel File Excel File
ภาคฤดูร้อน/2563 Excel File Excel File Excel File Excel File
ภาคการศึกษาที่ 1/2564 Excel File Excel File Excel File Excel File
ภาคการศึกษาที่ 2/2564 Excel File Excel File Excel File Excel File
ภาคฤดูร้อน/2564 Excel File Excel File Excel File Excel File
ภาคการศึกษาที่ 1/2565 Excel File Excel File Excel File Excel File
ภาคการศึกษาที่ 2/2565 Excel File Excel File Excel File Excel File
ภาคฤดูร้อน/2565 Excel File Excel File Excel File Excel File
ภาคการศึกษาที่ 1/2566 Excel File Excel File Excel File Excel File
ภาคการศึกษาที่ 2/2566 Excel File
ภาคฤดูร้อน/2566
ภาคการศึกษาที่ 1/2567
ภาคการศึกษาที่ 2/2567
ภาคฤดูร้อน/2567
ภาคการศึกษาที่ 1/2568
ภาคการศึกษาที่ 2/2568
ภาคฤดูร้อน/2568
ภาคการศึกษาที่ 1/2569
ภาคการศึกษาที่ 2/2569
ภาคฤดูร้อน/2569
ภาคการศึกษาที่ 1/2570
ภาคการศึกษาที่ 2/2570
ภาคฤดูร้อน/2570