คุณ
ออกจากระบบ
งานประกันคุณภาพหลักสูตร

งานประกันคุณภาพหลักสูตร

การประกันคุณภาพหลักสูตร

ความหมาย

การประกันคุณภาพ คือ " ระบบการบริหารจัดการที่กำกับขบวนการดำเนินงาน(การผลิต การบริการ) เพื่อให้เกิดความมั่นใจและรับรองได้ว่าผลลัพธ์จากการดำเนินงานนั้นบรรลุเป้าหมายและจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ "


วัตถุประสงค์

" เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้เกี่ยวข้อง(ผู้ปกครอง นักศึกษา ประชาชนทั่วไป) ว่าผู้จบการศึกษาจะมีคุณภาพตามที่ต้องการ "


  ข้อมูลประกอบการจัดทำผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร  
         01 กระบวนการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

ระบบงานพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพหลักสูตร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย