VDO Call ติดต่อเจ้าหน้าที่

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ช่องทางการ VDO Call ติดต่อกับเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามปัญหา หรือข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับงานทะเบียน
ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบ Google Meet

การให้บริการ VDO Call

Offline

ไม่อยู่ในระยะเวลาการให้บริการ

-

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

นางสาวอุมาภรณ์ กรีโส

หัวหน้าสำนักงาน

นางนพรัตน์ สถิตวรรธนะ

นักวิชาการศึกษา

นางกิตติยา กาฬสินธุ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวกัญญาภัทร อินทนนท์

นักวิชาการศึกษา

นางกัลยา พัลวัน

นักวิชาการศึกษา

นางสาวปัญชนันท์ เลาหสกุล

นักวิชาการศึกษา

นางวนิดา อีซอร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวชนาพร นวลนิ่ม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์