ภาคการศึกษา โหลดไฟล์ EXCEL
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สถิตินักศึกษา ระดับปริญญาตรีแยกตามชั้นปี ประจำภาคการศึกษาที่  ปีการศึกษา 25