มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สถิตินักศึกษา ระดับปริญญาตรีแยกตามชั้นปี ประจำภาคการศึกษาที่  ปีการศึกษา 25
คณะ/สาขาวิชา ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 ปริญญาตรี
ตกค้าง
รวมทั้งสิ้น
  ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)                                          
   คณะเกษตรศาสตร์                                          
   รวมคณะเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                          
   รวมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   คณะเทคโนโลยีการจัดการ                                          
   รวมคณะเทคโนโลยีการจัดการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่)                                          
   คณะเกษตรศาสตร์                                          
   รวมคณะเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   คณะอุตสาหกรรมเกษตร                                          
   รวมคณะอุตสาหกรรมเกษตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   คณะสัตวแพทยศาสตร์                                          
   รวมคณะสัตวแพทยศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                          
   รวมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ขนอม)                                          
   วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ                                          
   รวมวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ขนอม) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
วิทยาเขตตรัง                                          
   วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว                                          
   รวมวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง                                          
   รวมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี                                          
   รวมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมวิทยาเขตตรัง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สงขลา                                          
   คณะศิลปศาสตร์                                          
   รวมคณะศิลปศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   คณะวิศวกรรมศาสตร์                                          
   รวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   คณะบริหารธุรกิจ                                          
   รวมคณะบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์                                          
   รวมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี                                          
   รวมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมสงขลา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
วิทยาลัยรัตภูมิ                                          
   วิทยาลัยรัตภูมิ                                          
   รวมวิทยาลัยรัตภูมิ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมวิทยาลัยรัตภูมิ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมระดับปริญญาตรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0