ตารางการใช้ห้องเรียน  20302 ชั้น 3 อาคาร 20 อาคารเรียนสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
คาบที่
วัน/เวลา
1
08.00-09.00
2
09.00-10.00
3
10.05-11.05
4
11.05-12.05
5
12.05-13.05
6
13.05-14.05
7
14.05-15.05
8
15.10-16.10
9
16.10-17.10
10
17.10-18.10
11
18.10-19.10
12
19.10-20.10
13
20.10-21.10
จันทร์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
อังคาร 04434204 ฝึกปฏิบัติวิศวกรรมไฟฟ้า
  กลุ่ม1 คาบปฏิบัติ
  อ.คณโฑ  ปานทองคำ  อ.กิตติชัย   ชัยเพชร

 
04434204 ฝึกปฏิบัติวิศวกรรมไฟฟ้า
  กลุ่ม1 คาบปฏิบัติ
  อ.กิตติชัย   ชัยเพชร  อ.คณโฑ  ปานทองคำ

 

 

 

 

 

 
พุธ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
พฤหัสบดี 0421520360 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า
  กลุ่ม1 คาบทฤษฎี
  อ.เกียรติศักดิ์  ทองอ่อน
0421520360 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า
  กลุ่ม1 คาบปฏิบัติ
  อ.เกียรติศักดิ์  ทองอ่อน

 
0421520360 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า
  กลุ่ม2 คาบทฤษฎี
  อ.เกียรติศักดิ์  ทองอ่อน
0421520360 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า
  กลุ่ม2 คาบปฏิบัติ
  อ.เกียรติศักดิ์  ทองอ่อน

 

 
ศุกร์ 0433010160 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า
  กลุ่ม2 คาบทฤษฎี
  อ.เกียรติศักดิ์  ทองอ่อน
0433010260 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า
  กลุ่ม2 คาบปฏิบัติ
  อ.เกียรติศักดิ์  ทองอ่อน
0433010160 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า
  กลุ่ม1 คาบทฤษฎี
  ผศ.ชลัช  สัตยารักษ์
0433010260 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า
  กลุ่ม1 คาบปฏิบัติ
  ผศ.ชลัช  สัตยารักษ์

 

 

 
เสาร์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
อาทิตย์ 0433010160 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า
  กลุ่ม3 คาบทฤษฎี
  อ.ชาญณรงค์  พงค์รักธรรม
0433010260 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า
  กลุ่ม3 คาบปฏิบัติ
  อ.ชาญณรงค์  พงค์รักธรรม
0433010260 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า
  กลุ่ม4 คาบปฏิบัติ
  อ.ชาญณรงค์  พงค์รักธรรม