ระบบยื่นคำร้องขอเอกสารออนไลน์ ++

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

แบบคำร้องที่สามารถขอผ่านระบบมีดังนี้

นักศึกษาปัจจุบัน

     1) ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)

     2) ใบรับรองการเป็นนักศึกษา

     3) ใบรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

     4) ใบคำร้องขอทำบัตรนักศึกษา

     ให้นักศึกษานำคำร้องที่พิมพ์จากระบบไปยื่นที่งานทะเบียนของแต่ละวิทยาเขต

ผู้สำเร็จการศึกษา

     1) ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)

     2) ใบรับรองสำเร็จการศึกษา

เบอร์โทรศัพท์ ติดต่องานทะเบียนแต่ละพื้นที่ :

      - วิทยาเขตสงขลา 074317100 ต่อ 1171

      - วิทยาเขตตรัง 0935802062

      - วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ 086-2777123

      - วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่ 075-773132 ต่อ 146

      - วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม 093-5757761

      - วิทยาลัยรัตภูมิ 074-584241-4 ต่อ 3304ขั้นตอนการขอเอกสารออนไลน์

นักศึกษาปัจจุบัน

** เข้าสู่ระบบด้วย รหัส E-Passport **

ผู้สำเร็จการศึกษา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีปัญหาในการใช้งานระบบ ติดต่อ 074-317100 ต่อ 1171

ประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ