มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สถิตินักศึกษา ระดับ ปริญญาโท. ประจำภาคการศึกษาที่  ปีการศึกษา 25
คณะ/สาขาวิชา ปี.1 ปี.2 ตกค้าง รวมทั้งสิ้น
  ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)                        
รวมวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่)                        
รวมวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ (ขนอม)                        
รวมวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ (ขนอม) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
วิทยาเขตตรัง                        
รวมวิทยาเขตตรัง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สงขลา                        
รวมสงขลา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
วิทยาลัยรัตภูมิ                        
รวมวิทยาลัยรัตภูมิ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมระดับปริญญาโท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0