มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สถิตินักศึกษา ระดับ ปวส. ประจำภาคการศึกษาที่  ปีการศึกษา 25
คณะ/สาขาวิชา ปวส.1 ปวส.2 ปวส.ตกค้าง รวมทั้งสิ้น
  ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)                        
รวมวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ (ขนอม)                        
รวมวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ (ขนอม) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สงขลา                        
รวมสงขลา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
วิทยาลัยรัตภูมิ                        
รวมวิทยาลัยรัตภูมิ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมระดับปวส. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0