มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ภาพรวมสถิตินักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่  ปีการศึกษา 25