มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สถิตินักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ เทียบโอน ประจำภาคการศึกษาที่  ปีการศึกษา 25
คณะ/สาขาวิชา ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ปริญญาตรี
ตกค้าง
รวมทั้งสิ้น
  ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)                                    
   คณะเกษตรศาสตร์                                    
   - สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาประมง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาพืชศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาธุรกิจเกษตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาพืชสวนประดับและภูมิทัศน์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   รวมคณะเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                    
   - สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีการยาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีน้ำมันปาล์มและโอลิโอเคมี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ความงาม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   รวมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   คณะเทคโนโลยีการจัดการ                                    
   - สาขาวิชาการจัดการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาการตลาด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาการบัญชี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาการเงิน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาการจัดการการตลาด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางการค้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   รวมคณะเทคโนโลยีการจัดการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่)                                    
   คณะเกษตรศาสตร์                                    
   - สาขาวิชาพืชศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   รวมคณะเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   คณะอุตสาหกรรมเกษตร                                    
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและบริการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาการจัดการอาหารและบริการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   รวมคณะอุตสาหกรรมเกษตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   คณะสัตวแพทยศาสตร์                                    
   - สาขาวิชา- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   รวมคณะสัตวแพทยศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                    
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาหลักสูตรรายวิชาภาษาไทย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาหลักสูตรรายวิชาสังคมศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาหลักสูตรรายวิชาภาษาต่างประเทศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาหลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาหลักสูตรรายวิชาคณิตศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาหลักสูตรรายวิชาพลศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   รวมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ขนอม)                                    
   วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ                                    
   - สาขาวิชาการจัดการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาการบัญชี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์- การจัดการระบบสารสนเทศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   รวมวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ขนอม) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
วิทยาเขตตรัง                                    
   วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว                                    
   - สาขาวิชาการจัดการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาการบัญชี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาการท่องเที่ยว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาการโรงแรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ -วิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ-วิชาการจัดการนวัตกรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   รวมวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง                                    
   - สาขาวิชาการจัดการประมง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีโทรคมนาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีไฟฟ้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล-การจัดการทรัพยากรและการท่องเที่ยวทางทะเล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล-ชีววิทยาทางทะเล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล-เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาอุตสาหกรรมประมง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาอุตสาหกรรมประมง-การจัดการอุตสาหกรรมประมง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาอุตสาหกรรมประมง-เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีโยธา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม-วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น-การจัดการสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น-ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้ำ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ-เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ-เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีไฟฟ้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีโยธา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   รวมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี                                    
   - สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ- เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม- เทคโนโลยีโยธา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม- เทคโนโลยีไฟฟ้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   รวมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมวิทยาเขตตรัง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สงขลา                                    
   คณะศิลปศาสตร์                                    
   - สาขาวิชาการท่องเที่ยว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาการโรงแรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ-พัฒนาผลิตภัณฑ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา-ธุรกิจงานประดิษฐ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา-ผ้าและเครื่องแต่งกาย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาสังคมศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาภาษาไทย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาพลศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาภาษาจีน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร-ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร-ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและบริการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์สร้างสรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   รวมคณะศิลปศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   คณะวิศวกรรมศาสตร์                                    
   - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา -วิศวกรรมโยธา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา -วิศวกรรมโยธาระบบราง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   รวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   คณะบริหารธุรกิจ                                    
   - สาขาวิชาการตลาด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการสำนักงาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-การจัดการระบบสารสนเทศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาการเงิน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาการบัญชี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาการจัดการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการสำนักงานดิจิทัล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาระบบสารสนเทศธุรกิจดิจิทัล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   รวมคณะบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์                                    
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาการจัดการผังเมือง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาจิตรกรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาการผังเมือง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาทัศนศิลป์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   รวมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี                                    
   - สาขาวิชาค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาค.อ.บ.วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาอุตสาหการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   รวมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมสงขลา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
วิทยาลัยรัตภูมิ                                    
   วิทยาลัยรัตภูมิ                                    
   - สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาการบัญชี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   รวมวิทยาลัยรัตภูมิ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมวิทยาลัยรัตภูมิ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมระดับปริญญาตรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0