ภาคการศึกษา โหลดไฟล์ EXCEL
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สถิตินักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ต่อเนื่อง ประจำภาคการศึกษาที่  ปีการศึกษา 25