ภาคการศึกษา โหลดไฟล์ EXCEL
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สถิตินักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ เทียบโอน ประจำภาคการศึกษาที่  ปีการศึกษา 25