ภาคการศึกษา โหลดไฟล์ EXCEL
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สถิตินักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 5 ปี ประจำภาคการศึกษาที่  ปีการศึกษา 25