ภาคการศึกษา โหลดไฟล์ EXCEL
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สถิตินักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 4 ปี ประจำภาคการศึกษาที่  ปีการศึกษา 25