เลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ

  ประกาศ การเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ
  คำสั่ง มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าหน่วยเลือกตั้ง
  ประกาศ กำหนดเอกสารในการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ และใบสมัคร (แบบ สภ.ว 1)
  แบบฟอร์ม บัญชีรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำที่ผ่านการตรวจคุณสมบัติแล้ว

แบบฟอร์ม/ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ

  แบบฟอร์มเสนอวาระ สภาวิชาการ
  ประกาศ ระเบียบ / ข้อบังคับ
  แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร update : 11/09/2562
  รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง

แบบเสนอรายชื่อปริญญากิตติมศักดิ์

  ข้อบังคับ ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2549
  ประวัติและผลงาน
ตัวอย่างประวัติและผลงานโดยย่อ
ตัวอย่างประวัติและผลงานโดยละเอียด

งานสภาวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย